Mỗi nô lệ có giá 200 USD

(Xã hội) - Tháng 10 hằng năm đánh dấu thời điểm bắt đầu của giai đoạn thuận lợi nhất cho