Gần 2.500 sinh viên Trung Quốc bị phát hiện gian lận trong kỳ thi

2.440 sinh viên Trung Quốc bị phát hiện dùng tai nghe không dây hoặc "cục tẩy điện tử" để nhận