Các sở, ngành của TP HCM phải báo cáo giải pháp chống ngập cấp bách

Tiếp tục phiên học thứ 8, kỳ họp Quốc hội khóa XIII, hôm nay, Quốc hội nghe tờ trình và