Đột phá chính sách chuyển đổi cây trồng

Phải chuyển đổi cây trồng để thay thế nguyên liệu nhập khẩu, giảm giá thành chăn nuôi để tăng sức cạnh